Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Bożena Kozielec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bożena Kozielec os. Króle 18 A, 34-451 Tylmanowa, NIP: 7352821219 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

W celu:

1) przedstawienia oferty i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2) zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3) wykonania na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– przetwarzamy Twoje dane osobowe

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

– imię i nazwisko
– adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
– nr telefonu
– e-mail
– nr zlecenia

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, agencjom marketingowym.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Więcej na temat ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej www.stanzayk.pl.